Informatie-uitwisseling ex-werknemer

De overheidswerkgever heeft op grond van art. 72a Werkloosheidswet de taak de inschakeling in de arbeid van de ex-werknemer te bevorderen, de zogenoemde re-integratietaak. Het opvragen en controleren van de sollicitatieactiviteiten kan de werkgever doen in het kader van deze re-integratietaak. Is de werknemer verplicht hierop te reageren?

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat, wanneer een re-integratietraject is afgerond, de werknemer niet hoeft te antwoorden aan een algemeen informatieverzoek ter controle of hij aan alle verplichtingen voldoet op grond van de WW.
 Wanneer de re-integratietaak ter hand is genomen is de werknemer wél verplicht te antwoorden aan informatieverzoeken van de (overheids)werkgever. Hierbij moet het gaan om een gericht informatieverzoek, zoals bijvoorbeeld een verzoek om informatie te verstrekken over de sollicitatieactiviteiten. De ex-werknemer is eveneens verplicht te reageren als het informatieverzoek als een startpunt van een re-integratietraject moet worden aangemerkt. (ECLI:NL:CRVB:2017:234)