Expertise

Algemeen

Vinna is begonnen als juridisch advies bureau en inmiddels doorgegroeid naar een full-service kantoor voor eigenrisicodragers onderwijs en overheid. Vinna ondersteunt de eigenrisicodrager die te maken krijgt met alle soorten vragen en dilemma’s. Zowel tijdens het dienstverband van de werknemer als daarna, tot en met het (definitieve) einde van een uitkering. Vinna heeft de dienstverlening opgesplitst in drie specialisaties die samenwerken. De combinatie van deze specialisaties heeft geleid tot succestrajecten voor vele cliënten in heel Nederland.

Juridisch advies

Vinna geeft advies over alle juridische vraagstukken die samenhangen met het sociaal zekerheidsrecht en het eigenrisicodragerschap. U dient de uitkeringen te betalen en uitkeringsinstanties nemen de besluiten. Deze toekennings- en factuurbesluiten worden getoetst door onze juristen. We monitoren het vervolg en bespreken dit met de cliënt en komen zo nodig in actie. Als het niet anders kan voeren we procedures die gaan over rechten en plichten.

Loopbaanadvies

Wij bieden zorgvuldige, transparante en resultaatgerichte loopbaanbegeleiding aan (oud) medewerkers van eigenrisicodragers. Samen met de werkzoekende maken wij een plan om de kortste weg naar werk te bepalen en begeleiden bij de uitvoering van dit plan.

Elk traject start met een intake van één gesprek met de werkgever en twee gesprekken met de werkzoekende om inzicht te krijgen in het vermogen en de bereidheid tot mobiliteit. Daarnaast maakt Vinna een overzicht van de uitkeringssituatie en schetst het juridisch kader. Op basis van de intake wordt een advies geformuleerd over een mogelijk te volgen loopbaantraject met als doel de werkzoekende zo snel mogelijk een doorstart te laten maken met de loopbaan. Elk traject is maatwerk. Gesprekken, tests, sollicitatiebegeleiding, jobhunten, bemiddelen naar werk en het regelen van proefplaatsingen kunnen deel uitmaken van de trajecten.

De werkgever, werkzoekende en loopbaanadviseur van Vinna komen vervolgens gezamenlijk tot een re-integratieplan. Hierin staan alle specifieke afspraken en de rechten en plichten waaraan de verschillende partijen zich binden. Ook zijn alle partijen op de hoogte van de mogelijke consequenties wanneer iemand zich niet houdt aan deze afspraken. Het re-integratieplan wordt door alle partijen ondertekend en vormt het uitgangspunt van het traject.

Financiële en juridische dienstverlening kunnen deel uitmaken van de trajecten. Het is belangrijk om de begeleiding zo snel mogelijk te starten. Instroom in de WW kan zelfs voorkomen worden middels van werk naar werk begeleiding.

Gedurende het traject wordt de werkgever actief op de hoogte gehouden middels periodieke rapportages en tussendoor in geval van bijzonderheden.

Financieel – Administratief

Vinna heeft een eigen systeem ontwikkeld waarin de financiële gegevens worden bijgehouden die samenhangen met de lasten voor de eigenrisicodragers. In FOED ( Financieel Overzicht EigenrisicoDragers) worden deze lasten inzichtelijk gemaakt per dossier, per uitkeringsinstantie, per maand, per kwartaal en per jaar. De wijzigingen in maandelijkse kosten en de uitkeringsgrondslag worden tevens verwerkt en aan de cliënt gerapporteerd. Het monitoren maakt het treffen van een (realistische) voorziening mogelijk en geeft alle betrokkenen meer mogelijkheden tot beïnvloeding van het (lasten- en baten)proces.

Vinna, uw expert NA einde dienstverband

Bent u overtuigd?

Aarzel dan niet en neem nu contact met ons op!

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179