ZW/WGA / Algemeen

Algemeen

Het zijn van eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Elke (ex-)werknemer verdient aandacht en een zorgvuldige behandeling. Het is voor (ex-)werknemer en (ex-)werkgever belangrijk dat het eigenrisicodragerschap adequaat wordt ingevuld. Als eigenrisicodrager ZW/WGA houdt u volledig de regie in handen met betrekking tot het ZW/WGA-traject. Vinna heeft als doel om u als eigenrisicodrager ZW/WGA zo veel mogelijk te ontzorgen.

Vinna ondersteunt bij de communicatie tussen (ex-)werkgever en (ex-)werknemer, en probeert hierbij heldere verwachtingen over en weer te scheppen. Vinna gaat actief met de (ex-)werknemer aan de slag om zo snel mogelijk een nieuwe dienstbetrekking te vinden. Om dit te bewerkstelligen werkt Vinna nauw samen met (interne en externe) loopbaanadviseurs.

Bij de constatering van verwijtbaar gedrag van een werknemer adviseert Vinna over de vervolgstappen, bijvoorbeeld het nemen van maatregelen en/of het opnieuw laten keuren van een werknemer.

Een eigenrisicodrager voor de ZW/WGA wordt als bestuursorgaan aangemerkt en mag hierdoor - anders dan bij de WW en BW -  zelfstandig een besluit nemen tot het opleggen van een sanctie aan de (ex-)werknemer. Vinna ondersteunt u bij het inrichten van een bezwaarprocedure, die voldoet aan de vereisten uit de Algemene wet bestuursrecht. Hierbij wordt u door Vinna zoveel mogelijk ontzorgd.

Als de (ex-)werknemer ondanks duidelijke waarschuwingen verwijtbaar gedrag blijft vertonen, helpt Vinna u bij het opleggen van een maatregel aan de (ex-)werknemer. Vinna voorziet u van reglementen omtrent de bezwaarprocedure en het sanctiebeleid, zodat er een helder en transparant beleid wordt gevoerd.

Image

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179